Telefon: ​70 260 630 • E-mail: info@revisionkbh.dk

Personlig virksomhed

I forbindelse med drift af virksomhed i personligt regi findes 3 forskellige beskatningsordninger:

1. De almindelige personskatteregler
2. Virksomhedsskatteordningen
3. Kapitalafkastordningen

1. De almindelige personskatteregler
Vælges de almindelige personskatteregler, PSO, beskattes man af virksomhedens årlige overskud på samme vis, som var man almindelig lønmodtager. Det indebærer, at der ikke fuldt ud kan fradrages erhvervsmæssige renteomkostninger i virksomhedens overskud.
Er der et år underskud i virksomhedens driftsresultat, kan dette fradrages eventuel anden indkomst. Dette kan for eksempel udmunde i direkte fradrag i anden lønindkomst, såfremt man ved siden af virksomhedsdriften tillige har job som lønmodtager.

2. Virksomhedsskatteordningen
Ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen eller blot VSO kan renteudgifter til gengæld fradrages fuldt ud i virksomhedens overskud.
Virksomhedsskatteordningen giver endvidere mulighed for at opspare overskud i virksomheden, hvoraf der betales skat på selskabslignende manér. Beskatningen er 25%, men er tillige også en foreløbig skat. Endelig beskatning finder sted, når pengene trækkes ud fra virksomheden.
Underskud kan fradrages på lignende vis, som ved anvendelse af de almindelige personskatteregler.

3. Kapitalafkastordningen
En sidste mulighed er anvendelse af kapitalafkastordningen eller blot KAO, som i sin form er en simplificeret udgave af virksomhedsskatteordningen.
I kapitalafkastordningen kan der dog kun opspares indtil 25% af virksomheden driftsoverskud, som igen beskattes med en foreløbig skat på 25%.

Læs mere om virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen på SKAT's hjemmeside; www.skat.dk

Virksomheder

Udvalgte oplysninger om afskrivninger, som er fælles for både personligt drevne virksomheder og selskaber.
Driftsmidler kan som udgangspunkt ikke straksfradrages i den skattepligtige indkomst. Driftsmidler kan for eksempel være værktøj, PC'er, kontormøbler, mobiltelefoner, biler mv.

Straksafskrives driftsmidler ikke skal de i stedet aktiveres, og fradrag vil være i form af afskrivning over en periode.

Der gælder specielle regler for goodwill og erhvervsejendomme mv.
Straksafskrivningen er bestemt i forhold til anskaffelsessummen, - Såfremt anskaffelsessummen på et driftsmiddel overstiger en værdi (i 2011) på 12.300 kr. kan der foretages skattemæssig afskrivning over en årrække. Dermed fordeles en del af fradraget i det år, som driftsmidlet er anskaffet, og det resterende fordeles i det eller de følgende indkomstår.

Såfremt anskaffelsessum er på under det før angivne beløb på 12.300 kr. kan der foretages straksafskrivning på det anskaffede driftsmiddel.

Afskrivning foretages snarest fra det tidspunkt, hvor driftsmidlet kan anses for anskaffet, - dvs. enten når det:
1) er leveret til en igangværende virksomhed, er 2) bestemt til at indgå i virksomhedens drift og er 3) færdiggjort i et sådant omfang, at det kan indgå i driften.

Afskrivninger på driftsmidler kan foretages med maksimalt 25% om året, skattemæssigt. Kommer en restsaldo under beløb på 12.300 kan hele saldoen fradrages umiddelbart.

Såfremt et driftsmiddel kun anvendes delvist erhvervsmæssigt, kan der kun foretages fradrag i den skattepligtige indkomst for den del af afskrivningssummens vedkommende, som vedrører den erhvervsmæssige anvendelse.

---

Revision København assisterer med revision og review eller blot afgivelse af assistanceerklæring.
Skriv eller ring til os - vi har erfaring med alle typer af virksomheder, andelsboligforeninger, ejerforeninger, ApS'er, A/S, I/S'er, P/S'er, fonde og foreninger og mange flere...​

Revision København

CVR: 34619654

CVR: 34452342

​Nimbusparken 24, 3. sal

2000 Frederiksberg

Telefon: +45 70 260 630

E-mail: info@revisionkbh.dk