Telefon: ​70 260 630 • E-mail: info@revisionkbh.dk

Bogføring er et krav for erhvervsdrivende​

Alle erhvervsdrivende virksomheder er underlagt et krav om bogføring, jf. bogføringslovens bestemmelser. Det står virksomheden frit for om man vil gøre dette selv manuelt fx via Excel, benytte et regnskabsprogram (fx E-conomic) eller vælge at outsource opgaven.

Alle er underlagt krav om bogføring, herunder:

  • aktieselskaber (A/S)
  • anpartsselskaber (ApS)
  • erhvervsdrivende virksomheder (interessentskaber, enkeltmandsvirksomheder etc.)

Krav til bogføring i virksomheder

Helt grundlæggende skal en virksomheds ledelse sørge for at bogføringen tilrettelægges i overensstemmelse med god bogføringsskik og under hensyntagen til virksomhedens art og omfang.

Det indebærer naturligvis, at jo større virksomheden generelt er, desto større krav kan der også stilles til bogføringen og bogføringsmaterialet.

Det er dog ALTID en god idé, at have en grundlæggende god bogføring, således at alt registreres. På denne vis kan man også selv som ledelse nyde gavn heraf og løbende følge resultatet samt forholde sig kritisk i forhold til afvigelser til et eventuelt udfærdiget budget.

Registrering af transaktioner

Det er et grundlæggende krav til bogføring, at alle transaktioner registreres nøjagtigt under hensyntagen til virksomhedens art og omfang. Enhver registrering skal kunne dokumenteres ved bilag. Registreringerne skal, i det omfang det er nødvendigt efter virksomhedens art og omfang, afstemmes med beholdningerne, herunder kasse- og likvidbeholdninger.

Rettelser skal kunne dokumenteres

Rettes regnskabsmaterialet, skal såvel det oprindelige indhold som indholdet af ændringen tydeligt fremgå af materialet.

Krav om opbevaring af regnskabsmateriale

Er man underkastet kravet om bogføring, skal man opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i mindst 5 år.

Regnskabsmæssig assistance i øvrigt

Vi tilbyder herudover også anden regnskabsmæssig assistance:

  • assistance med udarbejdelse af årsrapport, herunder assistance om regnskabsmæssige behandlinger af enkeltposter i regnskabet.
  • assistance med bogholderi, herunder fuld varetagelse af bogholderifunktion, hvor vi endvidere tilbyder bogføring over internettet. Kontakt os endelig for yderligere information herom.
  • assistance med løn-bogholderi og selve lønbehandlingen.
  • assistance med budgettering samt konkret budgetudarbejdelse.
  • assistance med andre erklæringer, herunder aftalte arbejdshandlinger mv.

Vi tilbyder bogføring i Frederiksberg, Vanløse og København. Kontakt os på telefon 70 260 630 eller på e-mail info@revisionkbh.dk hvis du vil vide mere om os.

Revision København

CVR: 34619654

CVR: 34452342

​Nimbusparken 24, 3. sal

2000 Frederiksberg

Telefon: +45 70 260 630

E-mail: info@revisionkbh.dk